วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กุศลกรรมบท ๑๐ มาประยุกต์ใช้ในอาชีพ
กุศลกรรมที่สามารถนำมาใช้ประยุกต์ใช้ในอาชีพของเราได้ คือ
๑. กายกรรม ๓ หมายถึง ความประพฤติดีที่แสดงออกทางกาย ๓ ประการ ได้แก่
(๑) เว้นจากการฆ่าสัตว์ คือ -
(๒) เว้นจากการลักทรัพย์ คือ ละเว้นจากการลักขโมยอุปกรณ์ในการซ่อมของมาใช่ รักในจรรยาบรรณของตน ไม่เอาอุปกรณ์การสร้างคนอื่นมาใช้ เป็นของตน
(๓) เว้นจากการประพฤติผิดในกาม คือ  -
๒. วจีกรรม ๔ หมายถึง การเป็นผู้มีความประพฤติดีซึ่งแสดงออกทางวาจา ๔ ประการ ได้แก่
(๑) เว้นจากการพูดเท็จ คือ ไม่พูดโกหกเรื่องราคาสินค้า อุปกรณ์ในการซ่อม
กับลูกค้า คิดราคาตามพอเหมาะ สิ่งที่ซ่อมได้ก็บอกว่าซ่อมได้ สิ่งที่ซ่อมไม่ได้ก็
บอกไปว่าซ่อมไม่ได้ อย่าโกหกว่าซ่อมมันได้ทั้งที่ซ่อมไม่ได้
(๒) เว้นจากการพูดส่อเสียด คือ -
(๓) เว้นจากการพูดคำหยาบ คือ พูดแต่คำสุภาพ อ่อนหวาน อ่อนโยน กับลูกค้าที่มารับบริการ
(๔) เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ คือ -
๓. มโนกรรม ๓ หมายถึง ความประพฤติที่เกิดขึ้นในใจ ๓ ประการ ได้แก่
(๑) ไม่อยากได้ของของเขา คือ -
(๒) ไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่น คือ -
(๓) มีความเห็นที่ถูกต้อง คือ เราต้องมีความเชื่อในเรื่องการทำความดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว และมี ความ เชื่อว่า ความพยายามเป็นหนทางแห่งความสำเร็จ เพราะการสร้างเรื่องการ์ตูนต้องใช้ความคิด และคิดแต่ในทางที่ดี ถึงแม้อาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ไม่ดี แต่สุดท้ายต้องจบด้วยความดี มีข้อคิดเตือนใจ ให้คนที่ได้รับชม ทราบถึงความดีที่เกิดขึ้นในเรื่องนั้น ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น