วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

คอนโทล MenuStrip

คอนโทล MenuStrip
เป็นเครื่องมือในกล่องเครื่องมือที่ผู้เขียนโปรแกรมสามารถนำมาสร้างเป็นเมนูบาร์บนฟอร์มได้อย่างง่าย ๆ เพียงแต่กดตำแหน่งเมนูหลักและเมนูย่อยที่ต้องการลงไป

ภาพ ฟอร์มตัวอย่างการสร้างเมนูบาร์
ฟอร์มนี้จะประกอบด้วยเมนูหลัก 3 เมนู คือ เปิดฟอร์ม ผู้จัดทำ และปิดฟอร์ม ในเมนูหลักเปิดฟอร์ม มีเมนูย่อยอีก 3 เมนูคือ ฟอร์มตัดเกรด ฟอร์มทดสอบการใช้ Radiobutton และฟอร์มทดสอบการใช้ Fontdialogขั้นตอนการทำงาน


1. เพิ่มฟอร์มใหม่เข้าในโปรเจกต์ ที่คุณสมบัติ Text พมพ์ข้อความ ทดสอบการสร้างเมนูบาร์


2. คลิกเมนุ Menustrip วาดบนฟอร์ม ที่ฟอร์มจะปรากฏแทบ Manubar และปรากฏไอคอลคอนโทลไว้ด้านล่างของหน้าต่างโปรแกรม


ภาพ แสดงแถบเมนูบาร์และไอคอนที่ปรากฏในฟอร์มและหน้าต่างโปรแกรม


3. แถบเมนูบาร์บนฟอร์ม ให้พิมพ์รายการเมนูหลัก คือ เปิดฟอร์มตรงช่อง Type Hereภาพ แสดงการพิมพ์เมนูหลักเปิดฟอร์ม
4. ที่หน้าคุณสมบัติเปิดฟอร์ม Name ตั้งชื่อให้เมนูหลักเปิด ฟอร์มตามต้องการ
ภาพ แสดงคุณสมบัติเปิดฟอร์ม Name ตั้งชื่อให้เมนูหลักเปิด ฟอร์ม


5. พิมพ์เมนูย่อยของเมนูหลักฟอร์มที่ช่อง Type Here ด้านล่างให้ครบทุกเมนูย่อยแล้วตั้งชื่อที่คุณสมบัติ Name เป็น maOpenGrade , maOpenRadioButton , mnOpenFontDialog ตามลำดับ


ภาพ แสดงการพิมพ์เมนูย่อยของเมนูหลัก เปิดฟอร์ม

6. คลิกช่อง Type Here ของเมนูหลักเปิดฟอร์ม แล้วพิมพ์เมนูหลัก ผู้จัดทำและปิดฟอร์ม ที่คุณสมบัติ Name ตั้งชื่อ mnDeveloper , mnClose ตามลำดับการตั้งชื่อ


ภาพ แสดงผลการทำงานของฟอร์มตัวอย่างการสร้าง Menuber


การเขียนข้อมูลคำสั่งควบคุมการเลือกใช้ด้วยเมนูบาร์

เมื่อผู้ใช้งานเลือกรายการเปิดฟอร์มใด ให้เขียนคำสั่งเพื่อเปิดฟอร์มนั้นขึ้นมาเพื่อแสดงผล

ขั้นตอนการทำงาน

1. ดับเบิ้ลคลิกที่เมนูเปิดฟอร์มตัดเกรด ในหน้าต่างฟอร์ม จะเข้าหน้าต่างคำสั่งให้เขียนคำสั่งในเหตุการณ์ Click ของเมนูเปิดฟอร์ม คำสั่งที่ต้องเขียน คือ สั่งให้เปิดฟอร์มเมนูตัดเกรดขึ้นมาทำงาน ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องดูว่าฟอร์มตัดเกรดตั้งชื่อที่คุณสมบัติ Name ว่าอะไร จากนั้นสร้างตัวแปรอ็อบเจกต์ของฟอร์มนั้นขึ้นมา แล้วแสดงผลด้วยเมธอด Show
ภาพ แสดงการดับเบิ้ลคลิกที่เมนูย่อยตัดเกรดเพื่อเข้าไปเขียนคำสั่งในหน้าต่างคำสั่ง
ภาพ แสดงการดับเบิ้ลคลิกที่เมนูย่อยตัดเกรดเพื่อเข้าไปเขียนคำสั่งในหน้าต่างคำสั่ง
2. เขียนคำสั่งเพื่อเปิดฟอร์มทอสอบการใช้ Radiobutton และเปิดฟอร์มทดสอบการใช้ FontDialog โดยใช้หลักการเดียวกันกับข้อ 1 คือสร้างออ็บเจกต์ของฟอร์มทดสอบการใช้ Radiobutton และอ็อบเจกต์ของฟอร์มทดสอบการใช้ FontDialog แล้วใช้เมธอด Show แสดงผล


3. ดับเบิ้ลคลิกที่เมนูหลักผู้จัดทำ จะเข้าหน้าต่างคำสั่งให้เขียนคำสั่ง ดังภาพ

ภาพ แสดงคำสั่งที่เขียนในเมนูหลักผู้จัดทำ


4. ดับเบิ้ลคลิกที่เมนูปิดฟอร์ม ที่หน้าต่างคำสั่งให้เขียนคำสั่ง Me Close () ลงไป

5. รันฟอร์มเพื่อดูผลการทำงาน
ภาพ แสดงผลลัพธ์การทำงานเมื่อคลิกที่เมนูย่อย เปิดฟอร์มตัดเกรดภาพ แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานเมื่อคลิกเมนูคลิก ผู้จัดทำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น