วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ที่นำมาประกอบกันแล้ว
จะได้คอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์ 1 เครื่อง ประกอบด้วยองค์ประกอบที่
สำคัญหลายส่วน ดังนี้

                    - กล่องซีพียู
                    - แป้นพิมพ์
                    - เมาส์
                    - จอภาพ
                    - ลำโพง
   ระบบคอมพิวเตอร์ คือ องค์ประกอบที่จะทำให้คอมพิวเตอร์
สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์
      ระบบของคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักที่สำคัญ
4 ประการ คือ

                    - ฮาร์ดแวร์
                    - ซอฟต์แวร์
                    - พีเพิลแวร์ หรือบุคลากร
                    - ข้อมูล
ประเภทของคอมพิวเตอร์
                    - แบ่งตามขนาด
      แบ่งตามขนาด หมายถึงการแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์ ตาม
ความสามารถในการทำงานหรือประมวลผลของเครื่อง
                    - แบ่งตามลักษณะข้อมูลที่ใช้
      แบ่งตามลักษณะข้อมูลที่ใช้ หมายถึงการแบ่งประเภทของ
คอมพิวเตอร์ตามลักษณะข้อมูลที่รับเข้าสู่ระบบการประมวลผลของ
คอมพิวเตอร์
                    - แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้
      แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้ หมายถึงการแบ่งประเภทของ
คอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ที่สร้างขึ้นมา และการนำไปประยุกต์
ใช้งาน

ฮาร์ดแวร์ คือ อุปกรณ์และชิ้นส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่มีวงจรไฟฟ้าอยู่ภายในเป็นส่วนใหญ่ และสามารถจับต้องได้ ได้แก
                    - ซีพียู
                    - เมาส์
                    - คีย์บอร์ด
                    - เครื่องพิมพ์
                    - แผงเมนบอร์ด
                    - ฮาร์ดดิสก์

ซอฟต์แวร์ คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์
ทำงาน
                    - ซอฟต์แวร์ระบบ
                ซอฟต์แวร์ระบบคือ โปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมระบบ
การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
                    - ซอฟต์แวร์ประยุกต์
                ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้งาน
เฉพาะด้าน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น